Obsługa administracyjna

W ramach czynności administrowania oferujemy:

 • opiekę nad nieruchomością sprawuje administrator - koordynuje działania związane z funkcjonowaniem wspólnoty, ma obowiązek bezpośredniego kontaktu i obecności na terenie obiektu, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zapewnienie stałego dyżuru telefonicznego w celu osobistego kontaktu
  z właścicielami lokali,
 • przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty
  w systemie REGON i nadaniem numeru NIP,
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach,
 • rzetelne wykonywanie uchwał właścicieli,
 • prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów,
 • zawieranie stałych umów na preferencyjnych warunkach w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych, ciepłowniczych itp.),
 • weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazu pod względem kosztów i ewentualne zawarcie nowych umów,
 • realizacja uchwał wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.,
 • pozyskiwanie pożytków dla nieruchomości, o ile zostanie wyrażona taka wola właścicieli w stosownej uchwale Wspólnoty,
 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości,
 • przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie robót i usług dla nieruchomości Wspólnoty,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty.