Utrzymanie nieruchomości

 • nadzór i kontrola nad usługami utrzymania w należytym porządku i czystości terenu zewnętrznego i pomieszczeń służących do wspólnego użytku,  inne obowiązki wynikające z zawartych umów bądź innych postanowień,
 • nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwania awarii w nieruchomości wspólnej, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom i najemcom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych
  i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 • analizowanie, doradzanie i według potrzeb, opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości,
 • zawieranie umów z osobami i firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty, pomoc w ich wyszukiwaniu, negocjowaniu cen i warunków umów,
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych;  umowy o dostawę ww. mediów zawierać będzie Wspólnota Mieszkaniowa,
  w imieniu której na podstawie stosownego pełnomocnictwa występować będzie zarządca,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości
  i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,zapewnienie szybkiego usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej